Verkoopsvoorwaarden

1. Verkoper

HOORENS NV heeft haar maatschappelijke zetel te Sint-Annaweg 6a, 9450 Denderhoutem, Belgium en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0430.871.723. HOORENS NV is de verkoper in deze webshop. Je kan ons bereiken via mail (marketing@hoorens.eu of hello@timboo.eu) of telefonisch (+32 (0)54 33 16 57).

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en overeenkomsten met HOORENS NV, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De koper aanvaardt deze voorwaarden expliciet bij het plaatsen van een order. Veranderingen van deze algemene voorwaarden, ook als ze in documenten van de consument of onze vertegenwoordigers staan, kunnen enkel tegen ons gebruikt worden als ze schriftelijk bevestigd werden.

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Is een of zijn meerdere van de door de koper bestelde producten op het tijdstip van de bestelling niet meer leverbaar, dan kan de verkoper de bestelling niet volledig uitvoeren. De verkoper heeft dan het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van HOORENS NV tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

Bij deze draagt de koper over aan de verkoper alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De koper ontslaat HOORENS NV van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de koper de verkoper om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

6. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:
(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en
(b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg

De door de koper ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.

Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:
- voor normale slijtage van het betrokken product,
- indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,
- indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,
- bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of
- bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid

8. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Sint-Annaweg 6a, Denderhoutem, Belgium. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of werden gelabeld en/of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

9. Overmacht

HOORENS NV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Sint-Annaweg 6a, 9450 Denderhoutem, Belgium op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de klant.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Indien de koper kan aantonen dat hij schade heeft geleden naar aanleiding van een contractuele fout in hoofde van de verkoper kan deze mits het voorleggen van het bewijs van de geleden schade eveneens aanspraak maken op een schadevergoeding die evenwel steeds beperkt zal zijn 10 % op de hoofdsom (excl. BTW). De verkoper kan nooit gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade of indirecte schade.

11. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de website van HOORENS NV (www.timboo.eu), staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.

HOORENS NV zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, …).

13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.